A- A A+

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗА ЗЛАТНАТА ВЪЗРАСТ“

Проектът „Сребърен град“ наближава своя край и ще приключи с финална конференция „За златната възраст“, която ще се проведе на 23 Септември 2014 г. в хотел „Термана“  гр. Лашко, Словения. 

На конференцията ще бъдат представени резултати от проекта „Сребърен град“, опит и добри практики в областта на активния живот на възрастните хора. Специално внимание ще бъде отделено на представянето на пилотните проекти, свързани с трудова заетост на хора над 50 години и участие в доброволчески дейности за хора над 60 години,  разработени и тествани  от всичките шест партньора по проекта. 

Конференцията, организирана под почетния патронаж на Президента на Република Словения, г-н Борут Пахор, е възможност за положително насърчаване и обмен на мнения и възгледи в областта на активния живот на възрастните хора в страните от ЕС. Конференцията ще събере заинтересовани страни, политици и лица, отговорни за взимане на решения от държавите партньори по проекта, както и от други страни от ЕС, местни власти, експерти в областта на активния живот на възрастните хора и други заинтересовани лица.

Повече информация, очаквайте скоро!

Предварителна програма 

 

Тя/Той е на прилична възраст, но е вдъхновяваща личност – ЩРАКНЕТЕ Я/ГО!

Община Бургас организира фотоконкурс, наречен "Сребърен град", който има за цел да представи активния живот на хората над 50 години и солидарността между поколенията.

Инициативата е част от изпълнението на проект "Сребърен град - иновативни стратегии и планове за действие за увеличаване на социално - икономическата роля на възрастните хора", финансиран по ОП "Югоизточна Европа" 2007 - 2013, чиято основна цел е да подобри качеството на живот на хората на възраст над 50 години, с фокус върху възможности за трудова заетост, социални услуги и други аспекти. 

Конкурсът има три лайтмотива - активен живот на възрастните хора, възрастните хора в работна среда и солидарността между поколенията. 

 * Условията за участие може да намерите в приложения PDF файл.

Условия за участие.pdf


Форум на заинтересованите страни

Първата среща на заинтересованите страни по проект „Сребърен град“ в Бургас се състоя на 13 юни 2013 г. Поканени за участие във форума бяха представители на местната и централната власт, представители на социални партньори и браншови организации, организации с нестопанска цел, читалища и други заинтересовани лица.

Установяването на форум на заинтересованите страни е основна дейност по проекта и има решаваща роля при разработването на политика по отношение на възрастните хора.

Срещата стартира с въведение в  темата, като беше подчертана важността на доброто здраве на възрастните хора за тяхната активност, което оказва пряко влияние  върху икономическото развитие на региона. Представени бяха и тенденциите към застаряване на населението и негативните прогнози, че броят на хората над 50 години ще се увеличи значително към 2050, също така бяха дискутирани различни форми на активност и как всяка от тях се отразява върху общия здравен статус, социалните контакти и икономическия статус на целевата група.

Сформирането на тази широка платформа, чрез обединяването на всички заинтересовани страни цели по-добро идентифициране на нуждите и проблемите на целевата група и очертаване на най-добри и приложими на местно ниво мерки, които да бъдат включени в Местния план за действие.

Представени бяха и основните параметри на проект „Сребърен град“  - неговата обща  и конкретни цели, основните дейности и етапите на неговото изпълнение, както и очакваните резултати и продукти. Подчертано беше значението и  важността на участието на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на местна политика за насърчаване на активния живот. 

Представени бяха първоначалните резултати от проведеното градско проучване, което освен преглед на съществуващите политики, образователни  и обучителни възможности и ситуацията по предлагане и търсене по отношение на заетостта на възрастните хора, включва и провеждането на анкета сред представители на целевите групи за да се определят тенденциите по отношение на степента на активност на целевите групи и техните нагласи.