A- A A+

 

Понятието „активен живот на възрастните хора“ е определено от Световната Здравна Организация (Активен живот на възрастните хора – Политическа рамка, 2002) като процес на оптимизиране на възможностите за здравословен, активен и спокоен живот, с цел повишаване на качеството на живот на възрастните хора. Това позволява на хората да реализират собствения си потенциал за подобряване благосъстоянието си, както и да участват в обществения живот в съответствие със собствените нужди, желания и способности, а в същото време да им бъде предоставена адекватна защита, сигурност и грижа, когато се нуждаят от подкрепа.

Известни са демографските промени в Европа, които предоставят както предизвикателства, така и възможности. Застаряването на населението може да окаже натиск върху публичните бюджети и пенсионни системи. Възрастта често е асоциирана с болести и зависимост, а възрастните хора се чувстват изключени от пазара на труда и живота в общността. Съществуват опасения, че ускореното застаряване на населението на Европа може да доведе до увеличаване на осигурителните разходи на хората в трудоспособна възраст и това може да породи напрежение между поколенията.  

Този образ пренебрегва значителният действителен и потенциален принос, който възрастните хора могат да дадат за обществото. Ключова възможност за справяне с предизвикателството на застаряване на населението и запазване на солидарността между поколенията се състои в предлагане на дейности за осигуряване на възрастните хора по-дълъг престой на пазара на труда, както и здравословен, активен и независим живот след пенсионирането.

Съществува широк спектър от дейности, които градовете могат да инициират, за да насърчат активния живот на възрастните хора на местно ниво.  Тези дейности изискват значителен човешки ресурс по отношение на организация, ентусиазъм и доброволчество, без  това да оказва влияние върху бюджета на данъкоплатците. Подкрепата на властите за местните възрастни да останат здрави, активни и независими може да бъде постигната чрез комбинация от мерки, включително такива, каквито не изискват голям бюджет. Дори „ниско-стойностни бюджетни“ решения могат да подобрят значително баланса между предлагане и търсене по отношение на социални и здравни услуги.

СРЕБЪРЕН ГРАД е Европейски транснационален проект финансиран по програма „Югоизточна Европа“, с активното участие на 6 юридически лица, представляващи 6 града/територии: район 14 на Будапеща (Зугло), Марибор, Загреб, Бургас, Галац и Провинция Тревизо. По време на изпълнение на проекта партньорите ще изпълнят списък със задачи, включващ съвместен анализ на ситуацията, тестване и оценяване на пилотни проекти и популяризиране на добри практики сред широката общественост по отношение на активния живот на възрастните хора.